Akredytowany Coach w standardach ICF

Wydział Zamiejscowy w Opolu

Akredytowany Coach w standardach ICF

Szczegółowy zakres tematyczny KURSU:

 • I sesja obowiązkowa – 27h lekcyjnych (pt-nd)
 • II sesja obowiązkowa – 27h lekcyjnych (pt-nd)
 • III sesja obowiązkowa – 27h lekcyjnych (pt-nd)
 • Obowiązkowa sesja grupowa – 10h lekcyjnych (1 dzień – sobota lub niedziela) Sesje
 • Egzamin VCC


Po kursie uczestnicy przystępują do egzaminu umożliwiającego otrzymanie certyfikatu VCC (certfikat potwierdzający kompetencje coacha w standardach Unii) oraz  po każdej sesji  uczestnicy otrzymują zaświadczenia, które umożliwiają przystąpienie do międzynarodowej akredytacji ACC  ICF. Zaświadczenia mogą być wydawane tylko przez akredytowanych coachów ICF, którzy posiadają akredytowane programy zatwierdzone przez ICF GLOBAL. Tylko takie zaświadczenia umożliwiają przystąpienie do międzynarodowego egzaminu.

Czas trwania kursu: 3 weekendy po 27h i 1 dzień sesji grupowych mentorkich (10h)

Opis:
Kurs „Coaching” realizowany jest w oparciu o standardy International Coaching Federation (ICF z USA). Skupia swą uwagę na kompleksowym przygotowaniu  uczestników do pracy coacha na rynku lub w organizacji (zarządzanie z wykorzystaniem narzędzi cochingowych).  Celem kursu jest przygotowanie do międzynarodowej akredytacji ACC ICF oraz zdobycie certyfikatu VCC. Cały warsztat przygotowuje i umożliwia zdobycie zaświadczeń oraz listów referencyjnych, które są wymagane do przystąpienia do międzynarodowej certyfikacji na poziomie ACC. W tych blokach zajęcia prowadzone są przez akredytowanych coachów, którzy posiadają akredytowane programy wymagane przez największą na świecie organizację zrzeszającą ok. 18000 akredytowanych coachów ICF (wymóg ICF).

Adresaci:
Kurs adresowany jest do osób indywidualnych, menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie pracownikami jak również do tych, którzy zainteresowani są zdobyciem i poszerzeniem zarówno wiedzy specjalistycznej dotyczącej tematu, jak również umiejętności interpersonalnych wysoko pożądanych w pracy z ludźmi.

Metody prowadzenia zajęć:
W ramach kursu zajęcia są prowadzone różnymi metodami, łączącymi metody aktywne z wykładowymi, m.in.: wykład, zajęcia grupowe, ćwiczenia indywidualne, testy, kwestionariusze, case study.

Wykaz kompetencji:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności dot. pracy metodą coachingową
 • przeprowadzać profesjonalną sesję coachingową w standardach ICF oraz wykorzystywać profesjonalne narzędzia coachingowe w pracy
 • Projektować sesje coachingowe indywidualne jak i grupowe, prowadzić proces coachingowy i ewaluację
 • sprostać etycznym wytycznym i standardom zawodowym
 • przeprowadzić wywiad z klientem
 • umiejętność ustalania kontraktu z klientem
 • stworzyć układ coachingowy
 • stworzyć zaufanie i zażyłość z klientem
 • stworzyć obecność coachingową
 • budować efektywną komunikację z klientem (aktywne słuchanie, wpływowe pytania, bezpośrednia komunikacja)
 • dopasować i ułatwić proces uczenia się klienta oraz osiągania rezultatów (tworzenie świadomości, projektowanie akcji, planowanie i ustalanie celów, zarządzanie rozwojem i odpowiedzialnością)
 • pracować na różnych modelach coachingowych (Model GROW, Model RESOLVE, Co-active)
 • stosować różne narzędzia coachingowe odpowiednio dopasowane do sesji i typu klienta oraz procesu grupowego
 • umiejętność pracy w standardach międzynarodowych

PROGRAM SZKOLENIOWY SESJI COACHINGOWYCH W RAMACH: „KURSU COACHING”

I SESJA COACHINGOWA – 27 h lekcyjnych

"COACHING – ZAKRES TEMATYCZNY WPROWADZAJĄCY DO ZAGADNIENIA"

I DZIEŃ

Prezentowany temat Zagadnienia Opis
Czym jest dla mnie coaching? Zrozumienie zjawiska coachingu

- dotychczasowe doswiadczenia uczestników zwiazane z coachingiem; wprowadzenie zagadnień teoretycznych dotyczących coachingu

- zasady coachingu

Coach czyli kto? Kompetencje coacha

- omówienie przykładowych kompetencji coacha

- definiowanie własnych zasobów potrzebnych w coachingu

II DZIEŃ

Prezentowany temat Zagadnienia Opis
Czym jest coaching w organizacji? Zarządzanie wiedzą i rozwojem w organizacji

- definiowanie pojęć

- omówienie narzędzi dzielenia się wiedzą w organizacji

Indywidualne rozwijanie pracowników

- metody rozwojowe w organizacji

- zasada Blancharda - zastosowanie w coachingu

Jak przekonać organizację do coachingu? - metody pomiaru skuteczności coachingu

III DZIEŃ

Prezentowany temat Zagadnienia Opis
Odkrywamy siebie Cele

- metoda Smart

- umiejętność stawiania celów pozytywnych

- doprecyzowanie celów

Zasoby

- definiowanie własnych zasobów

- określanie mo

- zasada Blancharda - zastosowanie w coachingu

Wartości - metody pomiaru skuteczności coachingu

 

 II SESJA COACHINGOWA – 27 h lekcyjnych

 

"COACH CZYLI KTO? WARSZTAT KSZTAŁTUJĄCY POSTAWĘ COACHA"

I DZIEŃ

Prezentowany temat Zagadnienia Opis
Czym jest dla mnie coaching? Zrozumienie zjawiska i motywacje do bycia coachem. Struktura procesu coachingu

- najważniejsze elementy postawy coacha

- omówienie przykładowych modeli: Coaching wielopoziomowy, Model Resolve

Jakie modele stosować w coachingu? Modele, których działanie ma zastsoowanie w coachingu

- proces komunikowania się (wewnętrzny model, systemy reprezentacji)

- Przebieg procesu uczenia się (świadomość)

- Przebieg procesu zmiany

II DZIEŃ

 

Prezentowany temat Zagadnienia Opis
Wybrane kompetencje coacha Budowanie świadomości

- komunikat "ja"

- informacja zwrotna

- relacja niewerbalna
Planowanie i ustalanie celów

- wytyczanie celu

- wizualizacja

- szerszy kontekt celu

- sprawdzanie zgodności celu z wartosciami

Bezpośrednia komunikacja

- przedstawianie sytuacji w innym kontekście (reframing)

- posługiwanie się analogią i metoforą

Wspieranie projektowania działań

- badanie alternatywnych pomysłów

- kwestionowanie założeń

- prowokowanie do poszukiwania nowych rozwiązań

III DZIEŃ

Prezentowany temat Zagadnienia Opis
Wybrane kompetencje coacha cd. Wspieranie projektowania działąń cd.

- pogłębianie nowej wiedzy

- sponsoring

- "zadanie domowe"

Budowanie doświadczenia Indywidualne sesje coachingowe

- wyobrażenie planu coachingu

- doskonalenie umiejętności zdobytych podczas warsztatów w indywidualnych ćwiczeniach

Rozwój coacha Możliwości rozwoju i doskonalenia umiejętności

- ICF

- spotkania rozwojowe

- mentoring i interwizje

- akredytacja

 III SESJA COACHINGOWA – 27 h lekcyjnych

 

"COACHING FOR LEADERSHIP - WARSZTAT KSZTAŁTUJĄCY KOMPTENCJE COACHA"

I DZIEŃ

Prezentowany temat Zagadnienia Opis
Coaching a inne dyscypliny Różnice między coachingiem a innymi dyscyplinami

- coaching a psychiatria

- coaching a psychoterapia

- coaching a poradnictwo psychologiczne

- coaching a mentoring

- coaching a szkolenia

- kiedy klient potrzebuje specjalistycznej pomocy

Model GROW w coachingu Etapy modelu GROW w procesie coachingu

- Goal - wyznaczanie celu

- Reality - jaka jest rzeczywistość?

- Options - jak możesz to osiągnąć?

- Will - wybór konkretnych działań

- Sesja coachingowa

II DZIEŃ 

Prezentowany temat Zagadnienia Opis
Kompetencje coacha według standardów ICF Etyka w pracy coacha

-odpowiedzialność coacha

- rozumienie i stosowanie etycznych zasad ICF

- pozycja życiowa a coaching - cenię siebie - cenię ciebie

Planowanie i ustalanie celów

- hierarchia celów

- cel transakcyjny a transformacyjny

- co to znaczy, że cel jest SMART

- systemowe podejście do ustalania celów

Aktywne i odważne zadawanie pytań

- efektywne pytania w coachingu

- pytania hipotetyczne, projekcyjne, o fakty

- 17 "magicznych" pytań

Kształtowanie relacji coacha w zależności od typu osobowości klienta

- umiejętność rozpoznawania osobowości klienta - najważniejsze teorie osobowości oraz sposoby wykorzystania ich w praktyce coachingowej

- style interpersonalne

- umiejętność rozpoznawania i rozumienia ukrytych postaw reakcji, zachowań i stylów działania klienta

Proces zmian w procesie coachingowym

- co to jest zmiana

- opór czynny a opór bierny

- Model Kubler-Rosse - cykl zmian

- Radzenie sobie ze zmianą - model Williama Bridgesa

- Autosabotujące  stwierdzenia i samoograniczające przekonania klienta - sposoby reakcji coacha

Aktywne słuchanie

- trzy poziomy słuchania

- kontakt wzrokowy

- dostrajanie, odzwierciedlanie i empatia

III DZIEŃ

Prezentowany temat Zagadnienia Opis
Wybrane narzędzia coachingowe Narzędzia do oceny sytuacji

- linia życia

- koło życia i kopetencji

- okno Johari w coachingu

- ocena 360 stopni

- testy psychometryczne

- wywiady telefoniczne

Narzędzia coachingowe

- praca z rysunkiem

- technika pustego krzesła

- startegia Walta Disney`a

- odgrywanie ról

Rozwój coachingu w Polsce Szerzenie świadomości coachingowej w Polsce

- Warsztaty i szkolenia z coachingu

- ICF Polska

- Oddziały ICF w Polsce

SESJA MENTORSKA – 10h lekcyjnych

Sesja mentorska ma na celu zdobycie przez uczestnika dalszego doświadczenia w prowadzeniu sesji coachingowych(coach-klient) oraz utrwalenie nabytych już umiejętności. W trakcie trwania sesji mentorskiej uczestnicy będą mieli okazje obserwować sesję coachingową przeprowadzoną przez Coacha ICF oraz będą mogli sami w niej uczestniczyć jako klient. Dzięki temu doświadczeniu raz jeszczę utrwalą sposoby i metody prowadzenia coachingu przez Profesjonalistę. Każdy z uczestników sesji mentorskiej poprowadzi sesję coachingową, która zostanie szczegółowo omówiona przez Miedzynarodowego Coacha ICF. Mentor przekaże uczestnikowi praktyczne wskazówki, które pozwolą mu prowadzić sesje coachingowe w sposób spełniający wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu ICF.
 

CENA KURSU

6500 zł brutto

Minimalna ilość uczestników - 10 osób

Warunki przyjęcia

Zgłoszenia na kurs przyjmujemy na podstawie załączonego formularza zgłoszeniowego.

Kontakt
od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-18.00
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Wydział Zamiejscowy w Opolu

ul. J. Hallera 6, 45-867 Opole

(budynek: Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego)

tel. +48 774 414 100

fax +48 774 414 100

e-mail : dziekanat@opole.janski.edu.pl